Project Description

Reforma integral d’una masia, Matarranya

Arquitectes: Gerard Martínez i Rosa Lladós.

Fotografia: Gerard Martínez

El projecte recau en la reforma integral d’una antiga masia, al Matarranya (Terol). En tractar-se d’una construcció aïllada i lluny d’un nucli urbà calia pensar en energies renovables per l’abastiment de llum, calefacció i subministrament d’aigua.

L’estat inicial de la construcció presentava clares mostres dels pas dels anys i dels diferents usos que se li havia donat, fent que els forjats de bigues de fusta es trobessin en mal estat i deixant una alçada lliure entre els pisos que es pot considerar com a no habitable. Aquest fet, va implicar refer les noves posicions dels forjats interiors, procurant mantenir la seva imatge original i aconseguint uns espais habitables i diàfans.

Es proposa no construir cap envà per distribuir l’espai interior de l’habitatge. En el seu defecte, resolt mitjançant un cub de fusta en la part central on es troben els banys de cada planta, armaris, el rebost i la cuina. Aquest cub funciona com a element distribuïdor i facilita alhora el pas de les instal·lacions d’aigua, de llum i desguàs. La lectura d’aquesta peça es pot fer des de diversos punts de la casa, entenent la seva continuïtat des de la planta baixa fins la planta sotacoberta.

Annex a l’edificació principal s’ubica un magatzem amb la caldera de biomassa i llenya, que és la que genera la calefacció i escalfa l’aigua calenta. L’electricitat la generen uns captadors solars ajudats d’un molí de vent. L’aigua del desguàs dels banys es tracta amb sistemes de decantació enterrats i l’aigua de la pluja  es recull a través de la coberta en una cisterna externa.